Menu Close

Tributari i fiscal

La fiscalitat té incidència en totes les operacions i activitats d’empreses i particulars. Els nostres especialistes ofereixen un assessorament integral, especialitzat i de qualitat per a planificar i optimitzar fiscalment tota mena d’operacions jurídiques i complir adequadament amb les obligacions fiscals.
Servei

Dret Tributari i fiscal

 • Suport i assessorament fiscal integral i recorrent a empreses, professionals i particulars.
 • Estem especialitzats en l’assessorament fiscal de Ports Esportius.
 • Representació i defensa davant l’Administració Tributària i davant dels Tribunals en qualsevol instància.
 • Tramitació d’escrits, requeriments, devolucions, sol·licituds d’ajornament o fraccionament, embargaments, entre altres.
 • Tramitació i presentació de la Declaració de la Renda (IRPF).
 • Tramitació i presentació de l’Autoliquidació trimestral i anual de l’IVA.
 • Tramitació i presentació de l’Impost de Successions i Donacions.
 • Tramitació i presentació de l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Tramitació i presentació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Tramitació i presentació de l’Impost de Societats.
 • Tramitació i presentació d’impostos locals: plusvàlua municipal, IBI, ICIO, entre altres.
 • Assessorament fiscal i comptable integral, especialitzat i recorrent.
 • Tramitació i presentació de declaracions fiscals: Model 115 de Retencions i ingressos a compte, Model 303 i 390 d’Autoliquidació d’IVA, Model 349 d’Operacions Intracomunitàries, entre d’altres.
 • Preparació i tramitació dels llibres de comptabilitat.
 • Legalització de llibres al Registre Mercantil.
 • Confecció, preparació i presentació de Comptes Anuals.
 • Planificació fiscal successòria.
 • Assessorament per a l’optimització fiscal d’herències i donacions i tramitació i presentació d’impostos.
 • Assessorament i planificació fiscal de divorcis i dissolucions de parelles de fet.
 • Assessorament integral en operacions immobiliàries: compravendes, dissolucions de condomini, segregacions, permutes, entre d’altres.
 • Assessorament i planificació d’operacions d’adquisició i transmissió d’empreses o negocis professionals.
 • Assessorament en operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions, aportacions no dineràries, entre d’altres.
 • Tramitació i presentació de l’Impost sobre Operacions Societàries.
 • Presentació de declaracions i autoliquidacions fiscals de no residents.
 • Tributació per IVA i obligació de retenció en operacions internacionals.
 • Fiscalitat i tributació d’operacions de no residents o amb incidència tributària a l’estranger.
 • Assessorament en operacions vinculades i preus de transferència.
 • Assessorament fiscal a no residents en la creació de negocis a Espanya. Anàlisis i determinació de la millor estructura per a desenvolupar la inversió.
 • Assessorament fiscal a no residents en la compravenda d’immobles a Espanya.

Preparació d’informes i dictàmens per a inversors i compradors.

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació