Menu Close

Nova llei per a harmonitzar les modificacions estructurals de societats mercantils

El polèmic Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, ha posat en marxa noves mesures de diverses matèries. Les més mediàtiques han estat les relacionades amb la conciliació familiar i professional, però n’hi ha hagut d’altres que no han aparegut tant als mitjans de comunicació, però que també són molt rellevants, com les relacionades amb les modificacions estructurals de societats mercantils.

L’objectiu d’aquestes mesures ha estat homogeneïtzar i harmonitzar la legislació que regula les operacions de modificacions estructurals en societats mercantils amb les normatives de la Unió Europea. En aquest sentit, l’aprovació d’aquesta norma ha comportat la transposició de la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlament Europeu i del Consell, 27 de novembre de 2019, en relació amb les transformacions, fusions i escissions transfrontereres.

Aquest Reial Decret Llei 5/2023 va entrar en vigor el passat 30 de juny de 2023, excepte algunes seccions que entraran en vigor a partir de la publicació del 29 de juliol de 2023, i implica la derogació integra de la Llei 3/2009 de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

 

Quins és l’àmbit objectiu d’aquesta norma?

El Reial Decret-Llei té com a objectiu regular les modificacions estructurals (transformació, fusió, escissió, etc.) internes i transfrontereres (tant dins com fora d’Europa) de les societats mercantils.

Un dels canvis més significatius en comparació amb la llei anterior és que el “trasllat internacional del domicili social” es substitueix per la “transformació transfronterera“. Això vol dir que hi ha la possibilitat que una societat mercantil espanyola es converteixi en una societat mercantil de l’Estat membre de destí, o bé, que una societat mercantil d’un Estat membre en concret es converteixi en una societat mercantil espanyola.

Afegir que, la nova llei afronta la regulació de l’escissió transfronterera, la qual cosa no es feia en la legislació anterior.

 

Unificació de la documentació necessària per una modificació estructural

Amb la nova llei, qualsevol modificació estructural requereix la següent documentació:

  1. Un projecte elaborat pels administradors de la societat que realitzin o participin en una modificació estructural.
  2. D’acord amb l’art. 5 de la nova llei, els administradors elaboraran un informe pels socis i els treballadors explicant i justificant els aspectes jurídics i econòmics de la modificació estructural, les seves conseqüències per als treballadors, així com, en particular, per a l’activitat empresarial futura de la societat i per als seus creditors.
  3. De conformitat amb l’art. 6 de la nova llei, un expert independent designat pel Registrador Mercantil, a sol·licitud dels administradors, examinarà el projecte de modificació estructural i elaborarà un informe que es posarà a disposició dels socis amb un mes d’antelació a la data de la Junta General que aprovi la modificació estructural.

 

Mesures de protecció dels socis i creditors en les modificacions estructurals

Amb l’objectiu de protegir els socis i creditors, s’estableixen mesures de salvaguarda aplicables a totes les modificacions estructurals de societats mercantils.

  • Pel que fa als socis, s’incorpora un nou dret anomenat dret d’alienació (el que anteriorment es coneixia com a dret de separació). Aquest dret permet als socis que hagin votat en contra del projecte o siguin titulars d’accions o participacions sense dret a vot, vendre les seves accions o participacions. S’aplicarà en casos de transformacions internes, fusions per absorció de societats participades al 90% sense informes d’administradors i experts sobre el projecte de fusió, i operacions transfrontereres subjectes a una llei estrangera. Afegir que, si el soci considera que la compensació en efectiu oferta per la societat no és adequada, podrà reclamar una compensació addicional en un termini de dos mesos.
  • Pel que fa als creditors, es reemplaça l’antic dret d’oposició per la possibilitat de sol·licitar la modificació o ampliació de les mesures a través de la intervenció del Registrador Mercantil i un expert independent, i en alguns casos, del Jutjat del Mercantil. És important destacar que l’exercici d’aquest dret per part dels creditors no frenarà la modificació estructural ni impedirà la seva inscripció al Registre Mercantil. A més, els creditors han de demostrar que els seus drets estan en perill per la modificació estructural i que no han rebut garanties adequades.

 

Com a mesura addicional de seguretat, els administradors poden adjuntar una declaració juntament amb el projecte que reflecteixi la situació financera precisa de l’empresa no més d’un mes abans de la seva publicació. Aquesta declaració ha d’afirmar que no existeixen raons per les quals la societat no pugui complir amb les seves obligacions després que l’operació s’hagi dut a terme.

 

Regulació d’operacions transfrontereres

El nou Reial decret llei inclou disposicions per a regular les modificacions estructurals transfrontereres, tant dins d’Europa com fora d’ella.

Així, s’establirà un procediment per a dur a terme la transformació de societats de capital espanyoles en societats subjectes a la llei d’un altre país membre de la UE, o viceversa. També s’abordaran les operacions de fusions, escissions i cessions d’actius i passius quan participin societats subjectes a la legislació dels països membres de la UE, així com societats subjectes a altres normatives diferents.

És important recalcar que es requerirà l’emissió d’un certificat previ a l’operació per part d’una autoritat de cada país, que en el cas d’Espanya correspon al Registrador Mercantil. En cas que es consideri que l’operació transfronterera es realitza amb propòsits abusius i fraudulents el Registrador Mercantil podrà actuar denegant tal certificat.

Per tant, aquesta nova llei introdueix novetats de certa importància i regula de manera exhaustiva una casuística que cada vegada és més freqüent en un món tan connectat com el d’avui en dia.

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació