Menu Close

Laboral

Tenim un equip multidisciplinar amb àmplia experiència en la gestió laboral de l’empresa i la defensa jurídica de tota mena de conflictes relacionats el dret del Treball i la Seguretat Social. Ajudem als nostres clients a gestionar de manera estratègica el seu personal i complir amb les obligacions derivades de la normativa laboral i de Seguretat Social vigent en cada moment.
Servei

Dret Laboral

 • Confecció de nòmines, rebuts de pagues extraordinàries i repeticions en cas d’incidències.
 • Altes de treballadors amb els tràmits corresponents: alta a la Seguretat Social, redacció de contractes i comunicació telemàtica del mateix.
 • Baixes de treballadors amb els tràmits pertinents: baixa a la Seguretat Social, liquidació, gestió certificat empresa i carta en casos de baixa per fi contracte.
 • Seguiment de les obligacions laboral de l’empresa: calendari laboral, permisos, eleccions i altres.
 • Tramitació dels comunicats d’incapacitat temporal i comunicats d’accidents de treball.
 • Liquidacions a la Seguretat Social.
 • Transmissió de dades salarials a la Seguretat Social.
 • Certificat corrent de pagament.
 • Modificacions condicions laborals.
 • Assessorament jurídic.
 • Assessorament estratègic sobre la forma de contractació adequada.
 • Preparació d’expedients disciplinaris i/o acomiadaments.
 • Plans d’Igualtat.
 • Confecció de calendaris laborals
 • Estudi i càlculs de jubilació
 • Assessorament en matèria de registre de jornada. Gestió i control del software de control horari.
 • Sol·licituds i tramitacions d’incapacitats permanents en tots els graus.
 • Gestió expedients modificacions substancials de les condicions de treball
 • Reclamacions per accidents de treball.
 • Preparació i assistència a inspeccions de treballs.
 • Gestió i tramitació de paperetes de conciliació i assistència a les conciliacions.
 • Estudi, assessorament i gestió d’acomiadaments disciplinaris i objectius així com expedients de regulació d’ocupació.
 • Assessorament i representació legal davant del Jutjat social.
 • Negociació de condicions laborals de la plantilla i redacció de convenis o acords extraestatutaris generals d’empresa

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació