Menu Close

Inspeccions conjuntes, autoliquidacions rectificatives i altres novetats rellevants en l’àmbit tributari

En els últims anys hi ha hagut una activitat reguladora molt frenètica a Espanya que ens ha deixat normes publicades al BOE cada dia. L’àmbit tributari no ha pogut escapar-se d’aquesta onada de canvis legislatius, ja que aquest mateix any s’ha aprovat i publicat una llei que introdueix una gran quantitat de novetats en l’ordenament jurídic d’aquest sector.

Concretament, el passat 25 de maig de 2023 es va publicar al BOE la Llei 13/2023, de 24 de maig, per la qual es modifica la Llei General Tributària, la Llei de l’IVA, la de l’Impost de Societats i la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

A continuació, hem preparat un recull de les novetats més rellevants, però val a dir que, seguint la tendència general, no són ni de lluny les úniques que ha introduït la Llei 13/2023.

 

Modificacions a la Llei General Tributaria (LGT)?

  • Una de les principals novetats es la creació d’un sistema de correcció d’autoliquidacions. Es crea la figura de l’autoliquidació rectificativa, que ve a substituir a l’actual sistema d’autoliquidació complementària i sol·licitud de rectificació.
  • En l’àmbit de l’Assistència mútua, el més destacable és la regulació del règim de les inspeccions conjuntes.
  • S’estableix una nova obligació d’informació en relació amb els operadors de plataformes digitals.
  • Es modifica el procediment de comprovació limitada, permetent als òrgans de gestió comprovar la comptabilitat mercantil a l’efecte de constatar la coincidència o no amb la informació en poder de l’Administració tributària.
  • S’introdueixen modificació en l’obligació d’informació sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal; destacant el deure de comunicar pels intermediaris obligats a tot obligat tributari interessat (PF) que aquesta informació serà enviada a l’Administració tributària.
  • S’afegeix l’obligació d’informar la identificació dels titulars reals; s’inclou la cessió de dades, amb transcendència tributària, a les entitats responsables dels procediments d’adjudicació de contractes i concessió de subvencions vinculades a l’execució de Pla de recuperació, transformació i resiliència.
  • Es modifica la competència en matèria d’inici dels procediments de responsabilitat tributària.

 

Modificacions de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023, s’estableix que, en els supòsits d’abandonament del règim de dipòsit diferent del duaner, dels béns objecte d’Impostos Especials, es realitzarà una operació assimilada a una importació i no una importació de béns, qualsevol que sigui la seva procedència.

A més, s’exclou, en relació amb les regles referents al lloc de realització de les prestacions de serveis, l’aplicació de la denominada “regla de la utilització efectiva” a les operacions financeres i d’assegurances efectuades entre empresaris i professionals.

Per últim, els empresaris i professionals que tinguin la seu de la seva activitat econòmica a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, podran acollir-se al règim d’importació del comerç electrònic en l’IVA, sense necessitat de comptar amb un representant establert en la Comunitat.

Altres modificacions (LIS i LIRPF)

Pel que fa a l’IRPF, s’eleva la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i topalls de renda, es modifiquen alguns paràmetres pel que fa a la obligació de declarar l’impost i canvien les deduccions per maternitat.

A més, s’introdueixen modificacions en el IRNR per a millorar la transposició de la Directiva 2017/1852 en relació amb els mecanismes de resolució de litigis fiscals a la UE.

Per últim, en relació amb l’Impost de Societats s’inclouen novetats en relació amb la deduibilitat de les despeses financeres.

Cal tenir en compte que la major part d’aquestes mesures van entrar en vigor el 26 de maig de 2023, excepte la regulació del règim de les inspeccions conjuntes, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2024. A més, l’obligació d’informació sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal, s’entén que ja ha entrat en vigor des de l’1 de gener de 2023.

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació