TRIBUTARI I FISCAL

 

Dret tributari fiscal

Assessorament i gestió tributaria i fiscal tant a nivell empresarial com a particular
 • Assessorament fiscal i comptable específic i/o recurrent de persones físiques com jurídiques.
 • Assessorament, preparació i presentació de declaracions fiscals:
  • IRPF.
  • IVA.
  • ITPAJD.
  • Impost de succesions i donacions.
  • Impostos autonòmics i locals.
 • Fiscalitat internacional.
 • Assessorament a clubs esportius i entitats sense afany de lucre.
 • Representació i defensa davant l’Administració Tributària i davant els Tribunals de qualsevol instància.
 • Requeriments, recursos, inspeccions i reclamacions economicoadministratives.
 • Emissió d’informes de qualsevol qüestió tributària.
 • Optimització fiscal, tant en persones físiques com en persones jurídiques.
 • Assessorament en operacions d’adquisició i transmissió d’empreses o negocis professionals.
 • Assessorament en operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions no dineràries, etc.).
 • Auditories fiscals (Due Diligence) i revisions fiscals.
 • Assessorament en operacions immobiliàries.
 • Assessorament en operacions vinculades i preus de transferència.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.