PORTUARI

 

Dret portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS oferint assessorament en qualsevol dels seus àmbits
 • Disseny i creació d’estructures jurídiques portuàries o relacionades amb aquest àmbit.
 • Assessorament en matèria de ports i costes.
 • Domini públic portuari.
 • Domini públic marítim terrestre.
 • Autoritzacions i Concessions administratives per a la construcció i explotació de ports esportius.
 • Assessorament en la gestió portuària dels concessionaris o entitats gestores de ports esportius.
  • Relacions entre concessionaris i usuaris.
  • Relacions amb l’administració portuària.
  • Assessorament econòmic financer a concessionaris en el planteig de la l’explotació de la concessió: IBI, IVA , Impost de Societats per optimitzar el cost fiscal.
  • Planificació fiscal de totes les operacions.
  • Consultes derivades de la gestió portuària diària.
  • Redacció de contractes i de documentació.
  • Redacció de Reglaments particulars d’explotació i policia de cada port.
  • Procediments administratius i sancionadors.
  • Abandonaments d’embarcacions.
  • Procediments de suspensió de serveis als usuaris.
  • Normativa a la que cal donar compliment com a gestor portuari.
 • Renovació de concessions.
  • Preparació de tota la documentació i estratègia per a la participació en concursos públics per a la renovació de concessions.
  • Realització d’estudis econòmics financers per a la sol·licitud de noves concessions.
  • Planteig global de tota la operació a nivell d’explotació de la concessió: IBI, IVA , Impost de Societats per optimitzar el cost fiscal. Planificació fiscal de totes les operacions.
  • Disseny de les estratègies a seguir per a l’accés dels antics usuaris als nous elements portuaris.
 • Redacció de contractes d’amarratges per a grans eslores.
 • Negociació de contractes de cessió del dret d’ús d’amarratges per a grans eslores.
 • Assessorament i gestió en estructures societari financeres per la compra venda d’ embarcacions i amarratges.
 • Normativa de Clubs Nàutics i associacions esportives sense ànim de lucre, en general.
 • Compliance penal de ports.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.