NO RESIDENTS

 

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones No Residents
 • Fiscal de no resident:
  • Impostos relacionats amb l’operativa comuna dels No Residents establerts y del No residents no establerts
  • IRNR.
  • ITP.
  • AJD.
  • IVA no establerts.
  • Tributs locals i autonòmics.
 • Conveyance/Due diligence legal en el procés de compravenda d’immobles a Espanya:
  • Estudi previ de la situació legal de la propietat.
  • Redacció de contractes (Espanyol, Anglèss i Alemany).
  • Assistència en Escriptura Pública.
  • Pagament d’impostos.
  • Gestió en el Registre de la Propietat.
  • Tràmits davant companyies de subministraments.
  • Llei no residents.
 • Assessorament en la creació de negocis al nostre país:
  • Estructura empresarial.
  • Finançament.
  • Subvencions.
  • Permisos i llicències.
  • Impost no residents.
 • Herències: assessorament individualitzat sobre testaments i gestió documental i fiscal de les successions. Assistència i representació davant de tot tipus d’administracions i organismes públics.
 • Assistència i representació davant qualsevol administració i organismes públics.
 • Representació fiscal.
 • Obtenció del N.I.E (Número d’Identitat d’Estrangers).

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.