LABORAL

 

Dret laboral

Assessorament i gestió laboral tant a nivell empresarial com a particular
 • Confecció dels rebuts mensuals de salaris, rebuts de pagues extraordinàries, endarreriments, bonificacions, etc.
 • Estudi i plans de retribució en espècie.
 • Càlcul i confecció de liquidacions a la Seguretat Social. (Rebut de Liquidació i Relació Nominal dels Treballadors).
 • Gestió i tramitació dels comunicats d’incapacitat temporal i comunicats d’accidents de treball.
 • Liquidacions trimestrals de retencions IRPF model 111, resums anuals model 190 i certificats individuals de retencions. Comunicacions de dades personals al pagador.
 • Tramitació d’altes a la Seguretat Social, confecció de contractes de treball, pròrrogues i comunicació davant organisme pertinent mitjançant contrat@.
 • Estudis sobre contractació adequada, bonificacions i reduccions a aplicar.
 • Tramitació de baixes a la Seguretat social, càlcul de quitances, indemnitzacions i gestió de certificats d’empresa.
 • Assessorament permanent en matèria laboral. Informació sobre drets i obligacions.
 • Preparació expedients disciplinaris i/o acomiadament.
 • Assessorament i confecció de calendaris laborals.
 • Estudi i càlculs de jubilacions.
 • Tramitació i sol·licituds de prestacions davant organisme corresponent com maternitat, paternitat, jubilació, viudetat i orfandat.
 • Preparació i assistència a inspeccions de treballs.
 • Tramitació d’altes, baixes a la seguretat social, redacció de contractes i cartes de desistiment i fi de la relació especial de treballadores de la llar.
 • Tramitació d’altes, baixes a la seguretat social dels treballadors autònoms. Gestió d’autònoms societaris.
 • Assessorament en matèria de registre de jornada. Gestió i control de software de control horari.
 • Gestió i tramitació de paperetes de conciliació i assistència a les conciliacions.
 • Estudi, assessorament i gestió d’acomiadaments disciplinaris i objectius així com expedients de regulació d’ocupació.
 • Assessorament i representació legal davant del jutjat social en cas de demanda.
 • Negociació de condicions laborals de la plantilla i redacció de convenis o acords extraestatutaris generals d’empresa.
 • Tramitació i assessorament en reclamacions d’acomiadament i/o de quantitat.
 • Gestió de conflictes col·lectius.
 • Reclamacions per accidents de treball.
 • Sol·licituds i tramitacions d’incapacitats permanents en tots els graus.
 • Gestió expedients modificacions substancials de les condicions de treball.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.