CIVIL

 

Dret civil i processal civil

Assessorament en tot tipus de conflictes i relacions civils
  • Obligacions i Contractes: Assessorament, redacció de contractes i resolució conflictes sobre contractació.
  • Assessorament i defensa completa en qüestions de propietat, drets de garantia, drets de la persona i drets fonamentals.
  • Dret Reals: Arrendaments, propietat horitzontal , transaccions, permutes, drets de superfície i altres drets reals.
  • Propietat intel·lectual: Ofereix assessorament jurídic en relació amb tots els drets relacionats amb l’activitat intel·lectual i creativa de les empreses i els particulars, tant en la seva vessant contractual (transmissió i explotació de drets, etc.) com de la defensa dels drets derivats de la propietat intel·lectual.
  • Dret de família: assessorament i resolució de conflictes. Procediments de separacions, divorcis, parelles de fet.
  • Dret de successions: testamentaries, incapacitacions.
  • Fundacions, patronats i associacions.
  • Responsabilitat civil.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.