ADMINISTRATIU

 

Dret administratiu i contenciós administratiu

Asessorament jurídic davant l’Administració Pública
  • Assessorament, coordinació i tramitació de procediments administratius davant de l’Administració estatal, autonòmica o local o altres organismes públics.
  • Emissió d’informes i dictàmens sobre qüestions jurídiques controvertides.
  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.
  • Formulació de recursos administratius.
  • Col·laboració i assessorament en la constitució d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions públiques i societats mercantils de capital públic.
  • Tramitació i defensa de procediments sancionadores incoats per diferents administracions.
  • Recursos contenciosos administratius.
  • Dret urbanístic.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.