La nova normativa preveu incentius fiscals per als treballadors i per a les empreses per a fomentar l’ús d’aquests instruments de previsió social. 

El passat 2 de juliol de 2022 va entrar en vigor la Llei 12/2022 de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, que estableix un nou marc jurídic per a la promoció d’aquest tipus d’instruments de previsió social a través de la simplificació dels processos de promoció i gestió dels plans de pensions d’empleats.

Aquesta nova regulació, permetrà donar cobertura a col·lectius de treballadors sense pla de pensions d’ocupació a les seves empreses, així com també a autònoms.  Les principals novetats que ha introduït aquest nova llei són les següents:

  • Més reducció en IRPF

Per tal de fer més atractius aquests tipus de plans s’han adoptat una sèrie de mesures de caràcter fiscal que pretenen promocionar l’ús de aquests instruments de previsió socials.

Fins ara, pel que fa al IRPF, les aportacions als plans de pensió d’empleats permetien reduir de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques, amb el límit del 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, la quantitat de 1.500 euros, ampliables fins a 8.500 si l’increment provenia de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la contribució empresarial.

La nova llei que acaba d’entrar en vigor introdueix, a partir de l’1 de gener de 2023, més supòsits en els quals el límit de la reducció podrà ampliar-se a 8.500 euros. D’aquesta manera, els contribuents que realitzin aportacions a plans de pensions d’ocupació tindran més opcions d’aplicar-se la reducció de la base de l’IRPF. A través de l’incentiu fiscal, es pretén fomentar l’ús d’aquests plans i les contribucions als mateixos.

Així doncs, la principal novetat de la nova llei d’impuls dels plans de pensió d’ocupació és que, a partir de l’1 de gener de 2023, la reducció en renta podrà ser de 8.500 euros si l’increment prové de contribucions empresarials o d’aportació del treballador al mateix instruments de previsió social per import igual o inferior al resultat d’aplicar a la contribució empresarial un coeficient, que dependrà del import anual de la contribució.

Import anual de la contribució Coeficient
Igual o inferior a 500 euros 2,5
Entre 500,01 i 1.000 euros 2
Entre 1.000,01 i 1.500 euros 1,5
Més de 1.500 euros 1

 

Cal tenir en compte, però, que s’aplicarà el coeficient 1 quan el treballador obtingui en l’exercici rendiments integres del treball superiors a 60.000 euros procedents de l’empresa que realitza la contribució, havent l’empresa de comunicar que no es dona aquesta circumstancia a l’entitat gestora o asseguradora de l’instrument de previsió social.

A més, es crea un nou límit d’aportació de 4.250 euros anuals de reducció addicionals al límit general de 1.500 euros (total de 6.750 euros anuals), pels treballadors per compte propi o autònoms per a les aportacions pròpies que l’empresari individual o el professional realitzi a plans de pensions dels que sigui promotor i partícip.

  • Nova deducció en IS i Seguretat Social

També en l’àmbit fiscal, aquesta nova llei incorpora una nova deducció en la quota integra del Impost de Societats del 10% per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial imputades a favor de treballadors amb retribucions brutes inferiors a 27.000 euros. En cas de retribucions superiors, la deducció s’aplica a la part proporcional de la contribució empresarial que correspongui a una retribució màxima de 27.000 euros.

A més, s’estableix una reducció de la quota empresarial per contingències comuns a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupació, amb un límit de 115 euros mensuals, 1.380 euros anuals, la qual cosa suposa un estalvi de casi 400 euros per treballador.

Amb aquestes dues mesures es pretén que les empreses s’animin a pactar amb els seus treballadors el pagament d’una part de les pujades salarials amb aportacions als plans de pensió d’ocupació.

  • Mesures laborals

Ja fora de l’àmbit fiscal, una de les novetats més importants de la Llei d’Impuls dels Plans de Pensions d’Ocupació és la creació dels fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberta, als que es podran adscriure els plans de pensions simplificats amb les següents característiques:

  • Estiguin promoguts per les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’un conveni col·lectiu estatutari de caràcter sectorial o per les Administracions Públiques a favor del personal al seu servei.
  • A favor de treballadors por compte propi o autònoms, promoguts per les associacions, federacions, confederacions o unió d’associacions de treballadors per compte propi, sindicats, col·legis professionals o mutualitats de previsió social.
  • A favor de socis treballadors i de socis de treball de societats cooperatives i laborals, promoguts per les societats cooperatives i laborals i les organitzacions representatives.

Cal tenir en compte que, des del 2 de juliol del 2022, ja no es podran aprovar mes plans de pensions del sistema associat. S’estableix un període transitori de 5 anys per transformar aquests en plans de pensions d’ocupació simplificats de la modalitat d’aportació definida per a la contingència de jubilació i contenir especificacions comunes per a totes les empreses o entitats integrades en ells.