Es tracta d’una subvenció de 250 euros durant 2 anys enfocada a ajudar als joves a pagar el lloguer
La sol·licitud es pot presentar des d’avui a les 09:0h i fins el dia 17 de juny a les 17:00h i les peticions es resoldran per ordre de presentació i fins que s’esgotin els fons.

A partir d’avui, 8 de juny de 2022, pot sol·licitar-se el bo jove del lloguer, aprovat per ajudar a les persones de 35 anys o menys a emancipar-se mitjançant una ajuda de 250 euros mensuals durant dos anys. Les sol·licituds es poden presentar des d’avui a les 09:00h i fins les 17:00h del dia 17 de juny i es resoldran per ordre de presentació i fins que s’esgotin els fons.

Quins són els requisits per a ser beneficiari?

Podran gaudir del “Bo Jove del Lloguer” les persones físiques de 35 anys o menys que siguin arrendataris d’un contracte de lloguer d’habitatge subjecte a la Llei d’Arrendaments Urbans, estiguin empadronats a l’habitatge llogat i que NO es trobin en una de les següents situacions:

  1. Que cap persona de les que formen part de la unitat de convivència sigui titular ni usufructuària d’algun habitatge situat a Espanya, ni tingui cap relació matrimonial (o anàloga) ni de parentiu fins a segon grau amb el propietari de l’habitatge arrendat.
  2. Que no es trobi al corrent de pagament del lloguer, és a dir, que degui a l’arrendador alguna quantitat en concepte de renta o quantitats assimilades.

Les persones que compleixin tots aquests requisits podran ser beneficiàries del “Bo Jove del Lloguer” sempre i quan paguin una renta mensual inferior a 900 euros, en cas que l’habitatge es trobi a Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana, o inferior a 650 o 600 euros, segons si està situat en una demarcació diferent de les anteriorment mencionades.

Quin és el límit d’ingressos anuals per a obtenir aquesta ajuda?

A més dels anteriors requisits, només podran obtenir aquesta ajuda les persones que tinguin una font regular d’ingressos que els hi reporti unes rentes anuals iguals o inferiors a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), és a dir, que tingui ingressos inferiors a la quantitat de 24.301,57 euros.

Cal tenir en compte, però, que les persones que si es sol·licita l’ajuda per al lloguer sencer de l’habitatge, es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral, tant si consten com a titulars del contracte com si no.

En canvi, quan en un habitatge dos o més persones titulars del contracte sol·licitin la subvenció, no es tindran en compte els ingressos de tots, sinó que es consideraran només els individuals de la persona que sol·licita l’ajuda.

Com es pot sol·licitar el “bo jove pel lloguer”?

La sol·licitud la podran presentar telemàticament, a través de pàgina web de la Generalitat de Catalunya, totes les persones que tinguin identificació digital. També podrà realitzar-se el tràmit de manera presencial a les Borses de mediació per al lloguer social o a les Oficines locals d’habitatge que col·laboren amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En el moment de presentar la sol·licitud, caldrà tenir a mà el contracte de lloguer, els rebuts de lloguer pagats i un document SEPA validat per l’entitat bancaria o un certificat de titularitat emès pel banc que indiqui el compte en el que s’haurà de fer l’ingrés de la subvenció en cas que s’atorgui.

Per a més informació sobre el “Bo Jove del Lloguer” poden contactar amb nosaltres a través de la nostre pàgina web, per correu electrònic o telefònicament.