RD 286/2022, de 19 d’abril, pel que es modifica l’obligatorietat de l’ús de la mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

 

Avui ha entrat en vigor el RD 286/2022, pel qual es modifiquen els supòsits d’obligatorietat de l’ús de la mascareta en espais interiors.

Pel que fa a l’entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà obligatori l’ús de la mascareta per a cap persona treballadora, a excepció d’aquelles que prestin serveis en centres, serveis i establiments sanitaris així com centres sociosanitaris.

Malgrat que, des d’avui, en general, no és obligatori l’ús de la mascareta, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos laborals, podran determinar les mesures preventives adequades que hauran d’implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes, si així es derivés de la referida avaluació.

Restem com sempre a la vostra disposició per qualsevol comentari o aclariment sobre el particular.

Ben cordialment.

Departament Laboral

BARCELONA ADVOCATS I ASSESSORS, S.L.P