A partir d’avui, 30 de març de 2022, entren en vigor la resta de modificacions de l’Estatut dels Treballadors establertes al Reial Decret-llei 32/2021, de reforma laboral,  i desapareix, per tant,  la possibilitat de subscriure contractes per obra i servei, es modifiquen els contractes temporals de duració determinada, els formatius, els de substitució i es regulen noves casuístiques dels contractes fixos-discontinus.

Trobareu la informació ampliada en la circular adjunta.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT