REIAL DECRET LLEI 2/2022 DE PRÒRROGA DELS ERTO I RD 152/2022 SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2022

En el Butlletí oficial de l’Estat (BOE), del 23 de febrer de 2022 s’han publicat el RDL 2/2022 de mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms i el RD 152/2022 pel que es fixa el Salari Mínim Interprofessional per l’any 2022.

Trobareu la informació ampliada en la circular adjunta.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT