En data 30 de desembre de 2021 va sortir publicada la nova reforma laboral articulada en el Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en el treball i la transformació del mercat de treball, que ha entrat en vigor el 31 de desembre de 2021, a excepció dels preceptes detallats a l’apartat segon de la disposició final vuitena, pels quals es preveu una vacatio legis de tres mesos.

Dita reforma laboral incorpora novetats en els següents àmbits:

A) Contractació temporal.

Es restringeixen els supòsits pels quals es pot celebrar un contracte temporal, es potencia la figura del treballador fix discontinu, s’incrementen les sancions per l’ús indegut de la contractació temporal i s’estableix una cotització addicional en els contractes de duració determinada inferiors a un mes, així com s’atorga un termini de tres mesos per adaptar a la legalitat vigent aquells contractes temporals celebrats a partir del 31 de desembre i fins al 30 de març de 2022 i s’estableix un règim transitori aplicable als contractes de duració determinada celebrats abans del 31 de desembre de 2021.

B) Convenis col·lectius.

El salari i els complements salarials passen a ser matèries en les quals preval el conveni sectorial sobre el conveni d’empresa, de manera que els sous mínims vindran determinats pels convenis sectorials. De la mateixa manera, s’estableix que la vigència del conveni durarà fins que no sigui ferm un de nou.

C) Formació.

S’estableix un contracte formatiu amb dues modalitats: el contracte de formació en alternança amb el treball retribuït per compte aliena i el contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al corresponent nivell d’estudis. Ambdós contractes nous, que venen a substituir els actuals contractes de formació i en pràctiques, escurcen la seva durada a la meitat.

D) Subcontractació.

S’inclou que el conveni col·lectiu d’aplicació per les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l’activitat desenvolupada en la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o de la seva forma jurídica, sempre que no es determini un altre per mitjà de la negociació col·lectiva. Alhora, en aquests supòsits també el conveni d’empresa prevaldrà sobre el sectorial en tot excepte en salaris i complements salarials, de manera que perquè s’apliqui respecte a aquestes matèries haurà de preveure millors condicions salarials que el sectorial.

E) Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

Es revisen i modifiquen les modalitats d’ERTO existents i es crea el mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització del Treball.

El contingut específic dels anteriors blocs l’anirem detallant mitjançant properes circulars.