En data 29 de desembre de 2021 va sortir publicada la reforma del sistema de pensions articulada en la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2022.

Aquesta reforma consta de dos blocs principals:

A) La revalorització de les pensions.

Es modifica el sistema de revalorització de les pensions de manera que es substitueix l’equació matemàtica establerta per la norma derogada per la inflació mitja de l’exercici precedent, és a dir, es revaloritzen les pensions amb relació al valor mitjà de les taxes de variació interanual de l’IPC de l’any anterior.

No obstant això, en cas que la inflació fos negativa, l’import de les pensions no variaria.

 B) Mesures per a l’apropament de l’edat efectiva de jubilació a l’edat ordinària.

Es preveuen incentius pels supòsits de jubilació anticipada, tan voluntària com per raó de l’activitat, i incentius per la jubilació demorada, amb l’objectiu d’impulsar un apropament de l’edat efectiva de jubilació a l’ordinària.

De la mateixa manera, es preveu un règim de compatibilitat de la pensió de jubilació amb els ingressos provinents d’una activitat professional en els supòsits de jubilació demorada o jubilació activa.

El contingut específic dels anteriors blocs l’anirem detallant mitjançant properes circulars.