RDL 18/2021 DE MESURES URGENTS PER A LA PROTECCIÓ DE L’OCUPACIÓ, LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I LA MILLORA DEL MERCAT DE TREBALL I ALTRES NORMES LABORALS

En el Butlletí Oficial de l’Estat del 29 de setembre de 2021 ha sigut publicat, entre altres normes laborals,  el RDL 18/2021 de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. Detallem les principals mesures que creiem del seu interès,

S’autoritza la pròrroga dels ERTO i ETOP vigents a 30.09.2021 fins al 28.02.2022 en dues fases:

Pròrroga automàtica amb efectes fins el 31.10.2021

Autorització pròrroga des de l’1.11.2021 a 28.02.22

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT