MESURES FISCALS INTRODUÏDES EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A l’ANY 2021

En l’àmbit tributari la Llei de Pressupostos en vigor des de l’1 de gener de 2021 incorpora diverses mesures, d’entre les quals cal destacar les següents:

  1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES
  2. IMPOST DE SOCIETATS
  3. IMPOST SOBRE PATRIMONI
  4. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
  5. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
  6. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
  7. IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
  8. IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANC
  9. TAXES
  10. ALTRES MESURES

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT