Sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat la Direcció General de Tributs (d’ara endavant DGT), en una recent Consulta Vinculant de 6 de novembre de 2020, V3293-20.

L’entitat consultant es dedica principalment, a la realització d’activitats jurídiques, comptables, d’auditoria i assessoria fiscal, etc., estant els seus empleats teletreballant en els seus llocs de residència.

Segons la DGT amb caràcter general, el lloc de realització de les activitats empresarials serà el terme municipal en el qual el local estigui situat, entenent-se que s’exerceixen en local les activitats de prestació de serveis, sempre que els mateixos es prestin efectivament des d’un establiment.

Es parteix de la base que la consultant exerceixi activitats classificades en la secció 84 (serveis prestats a les empreses) entre les quals es troben les prestacions de “Serveis jurídics” en el grup 841 i les de “Serveis financers i comptables” en el grup 842, els quals tenen assignats quotes mínimes municipals.

Doncs bé, sota aquesta premissa, el punt de connexió per a determinar el lloc de realització de l’activitat és el municipi en el qual radiqui l’establiment des d’on es presta el servei. Per tant, el lloc de realització de l’activitat serà el terme municipal en el qual se situï l’establiment des del qual es presten els serveis. En conseqüència, l’entitat haurà de figurar d’alta i satisfer la quota corresponent en aquest domicili, no estant obligada a estar d’alta i satisfer quota en els municipis en els quals no disposi de local.

En definitiva, considera la DGT que els domicilis dels empleats que estan teletreballant no poden tenir la consideració de “local o establiment des del qual es presta el servei” pel que l’entitat no està obligada a matricular-se i tributar en els municipis en els quals es trobin aquests domicilis.

D’altra banda, pel que fa a la taxa per recollida de residus sòlids urbans, cal assenyalar que la societat consultant no està obligada a satisfer el tribut en qüestió en aquells municipis en els quals no disposi d’establiment, encara que en ells es trobin els domicilis dels seus empleats des dels quals aquests treballen en manera de teletreball.