La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, va introduir avantatges fiscals per als autònoms permetent, a partir de l’1 de gener de 2018, la deducció de noves despeses en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Concretament, aquestes mesures es refereixen a les despeses per subministraments –per a empresaris o professionals que treballin des de casa- i a les despeses de manutenció.

Així, referent a les despeses per subministraments, l’article 30.2.5è b) de la Llei de l’IRPF estableix, tractant-se de contribuents que afectin parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, la possibilitat de deduir les despeses per subministraments (com ara aigua, gas, electricitat, telefònica i internet) en la quantia que resulti d’aplicar el 30 per cent de la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.

Sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat la Direcció General de Tributs recentment, en la consulta vinculant V3461-20, de 30 de novembre, concloent que els autònoms que estiguin teletreballant a causa de la COVID no podran deduir-se les despeses per subministraments. Entén aquest Centre Directiu que, perquè determinats subministraments de l’habitatge habitual del contribuent puguin tenir la consideració de despeses deduïbles d’una activitat econòmica desenvolupada per ell, és necessari que l’habitatge habitual es trobi parcialment afecta a l’activitat.

Aquest requisit de l’afectació parcial, segons la DGT, no concorre quan l’autònom es trobi desenvolupant el treball des de casa per causa de la COVID-19, ja que es deu a una circumstància ocasional i excepcional.