+34 934 881 050 info@baa.legal

Mesures de protecció d’arrendataris i ocupants d’habitatges dins l’estat d’alarma.
El Real Decret-llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit d’habitatge regula, els mecanismes de protecció pels ocupants dels habitatges que es troben en una situació vulnerable, i el dret de compensació pels propietaris i arrendadors afectats.

Mecanismes de protecció d’arrendataris i ocupants.

a) Incident de suspensió de llançament:
El decret regula la suspensió, durant l’estat d’alarma, dels procediments de desnonament en el cas de persones econòmicament vulnerables sense alternativa d’habitatge.
En els judicis sobre “reclamacions de renda o quantitats degudes” per l’arrendatari, o per “la finalització del termini dels contractes sotmesos a la LAU” que pretenen recuperar la possessió de la finca, la persona arrendatària podrà instar un “incident de suspensió extraordinària del desnonament” davant el Jutjat sempre que es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica sense una alternativa residencial per a ell i per a les persones amb qui conviu.
L’inquilí haurà d’acreditar que es troba en alguna de les situacions de vulnerabilitat econòmica, i acreditada aquesta condició, ni es farà el desnonament, i si fos el cas, se suspendrà vista.

b). Facultat judicial, durant l’estat d’alarma, de suspendre el procediment de desnonament de les persones econòmicament vulnerables sense alternativa de l’habitatge.
En tots els procediments de recuperació de la possessió per part dels titulars, en cas d’okupes, precaristes, o tenedors de l’habitatge, el jutge té la facultat, valorant les circumstàncies del cas de suspendre el procediment.
Aquesta facultat judicial té límits, i no podrà aplicar-se la suspensió:

a) Quan l’immoble sigui domicili habitual o segona residència del reclamant.

b) Quan l’entrada o estada en l’immoble sigui conseqüència de delicte.

c) Quan hi hagi indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites.

d) Quan es tracti d’un immoble de titularitat pública o privada destinat a habitatge social i ja s’hagués assignat.

e) Quan l’entrada en l’habitatge s’hagi produït amb posterioritat a 23 de desembre de 2020.

c). Garantia de subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables.
Pe decret es garanteix que durant el vigent estat d’alarma no es pot suspendre el subministrament d’energia elèctrica, gas natural i aigua a aquells consumidors en què es doni la condició de consumidor vulnerable.

Dret de compensació d’arrendadors i propietaris
Els propietaris i arrendadors afectats per la “suspensió extraordinària” en cas de vulnerabilitat de l’inquilí, precarista o ocupant, tindran dret a sol·licitar una compensació quan l’administració competent, en els 3 mesos següents a la data en què s’emeti l’informe dels serveis socials per atendre la situació de vulnerabilitat si no hagués adoptat la mesura de facilitar un nou habitatge digne.
La compensació consistirà en el “valor mitjà que correspondria a un lloguer d’habitatge en l’entorn en què es trobi l’immoble”, determinat a partir dels índexs de referència del preu del lloguer d’habitatge, més les despeses corrents de l’habitatge que acrediti haver assumit l’arrendador, pel període que hi hagi entre el dia que s’acorda la suspensió i el moment en què la mateixa s’aixequi pel Tribunal o per finalitzar l’estat d’alarma.
La sol·licitud de compensació podrà presentar-se dins del mes següent de la fi de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, i l’ha de formular el titular de l’habitatge amb la justificació de l’import de la compensació que consideri procedent.