Per a comprovar el valor real dels béns en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i sobre successions i donacions, les comunitats autònomes competents poden acudir, quan es tracta de béns immobles, a l’estimació per referència als valors cadastrals, afectats o no per coeficients; els preus mitjans de mercat; els dictàmens pericials, i els valors assignats en les taxacions realitzades en efectes de concessió de préstecs hipotecaris per a la seva adquisició.

En els últims anys són diverses les comunitats autònomes que inclouen en la Instrucció de comprovació de valors dels béns el mòdul relatiu a valor del metre quadrat d’amarrament.

Per a comprovar el valor del metre quadrat d’un dret d’ús d’amarrament, aquest ha d’estar configurat com un dret real. Si l’amarrament es presta com un simple servei, aquest no és susceptible de venda, ni per tant la seva transmissió estaria subjecta al ITPAJD.

En la valoració del metre quadrat d’amarrament es té en compte a més de la ubicació del port i els serveis que aquest presta, el nombre d’anys que queden de concessió, de manera similar a les valoracions dels usdefruits.

Adjunts: Valor comprovació amarres 2016  Valor comprovació amarres 2017  Valor comprovació amarres 2018                                    Valor comprovació amarres 2019  Valor comprovació amarres 2020