+34 934 881 050 info@baa.legal
TREBALL A DISTÀNCIA (TELETREBALL)

El dia 22 de setembre del 2020 es va publicar el Reial Decret Llei 28/2020 que regula el treball a distància, en el que queda definit el concepte de treball a distància de la següent manera:   es considerarà  treball a distància aquell que es dugui a terme en la modalitat de distància en un mínim d’un 30% de la jornada en un període de referència de 3 mesos.

Les seves principals característiques són:

  • Serà voluntari.
  • El treballador a distància tindrà els mateixos drets i deures que un treballador presencial.
  • L’acord entre empresari i treballador cal formalitzar-lo per escrit i s’haurà de registrar als serveis públics d’ocupació pertinents, tindrà un contingut mínim en que es regularà, horari, disponibilitat, hores de treball presencial, hores de treball a distància, lloc on es realitzarà el treball a distància.
  • L’acord signat serà un acord reversible tant per part de l’empresa com pel treballador.
  • Les despeses relacionades amb el treball a distància seran a càrrec de l’empresa.
  • S’assegurarà al treballador el dret a desconnexió.
  • L’empresa podrà establir les mesures de vigilància i control que consideri necessàries.

La regulació aprovada de caràcter de norma marc, deixant a la negociació col·lectiva la concreció dels apartats de l’acord entre empresa i treballador.

Totes aquelles empreses que hagin implantat el treball a distància, excepcionalment com a mesures de contenció sanitàries derivades de la COVID 19, seguiran essent regulades per la normativa laboral ordinària no sent-li per tant d’aplicació aquesta nova normativa. En qualsevol cas però les empreses estan obligades a posar a disposició dels treballadors els mitjans, eines i consumibles necessàries per a la realització del treball a distància.

Adjunts:BOE-A-2020-11043