RDLL 19/2020, de 26 de maig, de mesures complementàries per paliar els efectes del Covid-19 en l’àmbit econòmic, d’ocupació, Seguretat Social i tributari.

I. Mesures d’ocupació i Seguretat Social i concreció prestacions autònoms afectats per la declaració de l’estat d’alarma.

II.Mesures tributaries i mercantils.

A) Modificacions Mercantils.

B) Mesures Tributàries.

B.1 – Declaració de l’Impost de Societats.

B.2 – Període de carència dels interessos dels ajornaments RD-I 7/2020 i RD-I 11/2020.

B.3 – Exempció AJD en determinades escriptures de moratòries.

III.- Acords convencionals amb entitats financeres per moratòria de pagaments obligacions de finançament.

IV.- Fraccionament i aplaçament de deutes en els serveis de comunicació i derogació prohibició portabilitat.