El BOE de 22 d’abril de 2020 ha publicat el RDL 15/2020, de 21 d’abril que inclou diverses mesures complementàries pel recolzament de l’economia i l’ocupació per pal·liar els efectes derivats del COVID-19, en especial les MESURES DE MORATÒRIA EN PAGAMENT DE LLOGUERS DE PIMES I AUTÒNOMS.

Per RDL s’estableix la possibilitat que els arrendataris de locals de negoci (autònoms en alta o empreses que puguin formular els Comptes Anuals en format PYME o Abreujats) sol·licitin, en el termini d’un mes, una moratòria del pagament de la renda contractual, durant el període que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i les mensualitats següents prorrogables d’una en una fins a un màxim de 4 mesos.

Els pagaments no liquidats per la moratòria s’hauran de fer efectius en el termini màxim de dos anys.

S’estableixen obligacions diferents segons si l’arrendador és un gran tenidor o no.

Per tenir dret a aquesta mesura caldrà que l’activitat de l’arrendatària hagi quedat suspesa per l’art. 10 del RD 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma o bé acrediti que els ingressos del mes anterior a la sol·licitud, són un 75% inferiors a la mitja del mateix trimestre que inclogui el mes de referència de l’exercici anterior.

Totes aquestes mesures són d’aplicació excepte que s’hagi acordat voluntària i prèviament un moratòria o reducció de rendes.

També s’estableix la possibilitat d’utilitzar les fiances rebudes com a pagament de les rendes i aquestes s’hauran de reposar per part de l’arrendatari en el termini d’un any.