+34 934 881 050 info@baa.legal

Quan una companyia realitza lliuraments intracomunitaris de béns per vendre mercaderies a empresaris localitzats en un altre país de la Unió Europea, no cal repercutir IVA en les factures emeses, perquè aquest tipus d’operacions estan exemptes en virtut de l’article 25 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Adjunts: Cirular BAa CAT