+34 934 881 050 info@baa.legal

La normativa que regula l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estableix que no es computen en la liquidació d’aquest impost, “les pèrdues patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions lucratives o liberalitats.”

No obstant això, la qüestió pot donar un gir inesperat arran d’una recent resolució del TEAR de la Comunitat Valenciana en la qual s’admet el còmput de la pèrdua.

Adjunts: Cirular BAA -CAT