+34 934 881 050 info@baa.legal

La Direcció General de Tributs en la seva consulta V2305-19 de 5 de setembre s’ha pronunciat sobre el cas d’un contribuent que cedeix gratuïtament a la seva neboda pel període de 10 anys, l’ús d’un habitatge de la seva propietat.

L’arrendament, subarrendament o cessió i constitució de drets o facultats d’ús sobre béns immobles, a cònjuges o parents inclosos els afins fins al tercer grau, genera en el propietari de l’immoble un rendiment del capital immobiliari que haurà de computar en la seva declaració d’IRPF.

Adjunts: Cirular BAA -CAT