Menu Close

Impost especial sobre Envasos de Plàstic No Reutilitzables

El pròxim 1 de gener de 2023 entrarà en vigor l’Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic No Reutilitzables que gravarà la fabricació, importació, adquisició intracomunitària o tinença irregular d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic.

La base imposable de l’impost estarà constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda en els envasos objecte d’aquest impost i s’aplicarà un tipus de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat.

L’obligat a liquidar l’impost principalment és el fabricant i es trasllada l’obligació a la resta d’empresaris quan es realitzin importacions i/o adquisicions intracomunitàries.

Per a més informació sobre aquest impost…

Trobareu la informació ampliada en la circular adjunta.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT

Notícies i circulars relacionades

Compartir

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació