Entra en vigor el nou règim sancionador per no presentar el Model 720 en termini

El termini per a presentar el Model 720 de declaració de béns i drets que es posseeixin fora d’Espanya finalitza el proper 31 de març de 2022

El TJUE ha declarat contràries al Dret Comunitari les sancions desorbitades que imposava Espanya als incomplidors d’aquesta obligació

El passat 11 de març va entrar en vigor una nova llei que adequa el règim sancionador a la legalitat europea

Els contribuents que tinguin béns o drets fora d’Espanya que tinguin un valor superior a 50.000 euros estan obligats a presentar davant de l’Agència Tributaria espanyola una declaració informativa, anomenada Model 720. El termini per a donar compliment a aquesta obligació finalitza el proper 31 de març de 2022.

Noves sancions

Fins ara, la presentació fora de termini del Model 720 comportava la imposició de sancions desorbitades que podien arribar a superar el valor dels actius que es posseïen a l’estranger. El passat 27 de gener de 2022, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una resolució per la qual declarava contràries al Dret Comunitari les sancions de referència, obligant a Espanya a modificar el règim sancionador aplicable.

Això, però, no comporta que ja no sigui obligatori declarar els béns i drets situats a l’estranger. La obligació de presentar en termini el Model 720 segueix existint. De fet, el passat 11 de març de 2022 va entrar en vigor una nova llei mitjançant la qual s’adapta el règim sancionador a legalitat europea i s’equipara amb el general.

Per tant, els contribuents obligats a efectuar la declaració informativa de béns i drets a l’estranger que no realitzin la presentació o ho facin fora de termini, és a dir, després del 31 de març de 2022, podran ser sancionats en base al nou règim que acaba d’entrar en vigor.

La Sentència del TJUE, a més, també va considerar contrari a la normativa europea el fet que els contribuents que no haguessin declarat rendes a l’estranger no poguessin emparar-se en la prescripció tributaria. La nova llei d’adaptació a la legalitat europea, suprimeix aquesta imprescribilitat, tant pel que fa a l’IRPF com a l’Impost de Societat.

Obligats a presentar el Model 720

Tenen la obligació de presentar aquesta declaració les persones que a 31 de desembre de 2021 tenien comptes bancaris, valors (accions o fons d’inversió) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros.

Si un contribuent ja va presentar el Model 720 l’any passat o en exercicis anterior, només haurà de presentar-lo aquest any si el valor conjunt d’algun dels seus grups de béns (comptes, valors o immobles) hagués augmentat més de 20.000 euros respecte l’última declaració informativa presentada.

El fet que la obligació afecti a grups de béns vol dir que, per exemple, si en la declaració de l’exercici anterior es va informar sobre immobles i comptes, però només ha augmentat més de 20.000 euros el valor dels comptes, només caldrà que presenti declaració en relació amb els comptes. No serà necessari que torni a informar sobre els immobles.

Cal tenir en compte, però, que també caldrà que torni a presentar el Model 720, el contribuent que hagi deixat de ser titular dels béns o drets situats a l’estranger que ja havia declarat en exercicis anteriors.

Si necessita ajuda per a presentar el Model 720 o té dubtes sobre si està obligat a fer la declaració, pot contactar amb nosaltres a l’apartat de Contacte de la nostre pàgina web, per correu electrònic o telefònicament.

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació