El pròxim 30 de juny finalitza la moratòria concursal, què passarà a partir d’ara?

La mesura, aprovada al març de 2020 per a pal·liar l’impacte de la COVID-19, suspèn l’obligació legal de les empreses de sol·licitar concurs de creditors quan estiguin en situació d’insolvència, fons propis negatius, etc. 

Després de més de dos anys d’encadenar pròrrogues finalitza definitivament el 30 de juny, llevat que s’acordi una pròrroga d’última hora

Les empreses que estiguin en causa de concurs hauran de presentar sol·licitud en el termini de 2 mesos per tal d’evitar la responsabilitat de l’administrador

En plena explosió de la pandèmia de COVID-19, al març de 2020, el Govern espanyol va aprovar nombroses mesures de caràcter urgent amb l’objectiu de pal·liar l’impacte econòmic causat per la pandèmia. Una d’elles va ser la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs per part de les empreses insolvents i la inadmissió a tràmit de les sol·licituds de concurs necessari que presentessin els creditors.  

Aquesta mesura, que estava previst que durés només uns mesos, s’ha acabat allargant més de dos anys a través de successives pròrrogues, que finalitzen el 30 de juny de 2022, previsiblement de manera definitiva.  

Quins efectes legals tindrà el fi de la mesura? 

Amb el fi de la moratòria torna l’exigibilitat de l’obligació de les empreses insolvents de sol·licitar concurs de creditors, de manera que en cas d’incomplir el deure de presentar sol·licitud de concurs els administradors podrien incórrer en responsabilitat personal.  

A més, amb el fi de la moratòria, els creditors tindran via lliure per a sol·licitar el concurs necessari en relació amb aquelles empreses que, tot i trobar-se en situació d’insolvència, no hagin instat el concurs voluntàriament, la qual cosa té conseqüències molt més perjudicials per a la societat deutora.  

Col·lapse judicial 

Si no es torna a prorrogar aquesta moratòria, un nombre molt elevat d’empreses es veuran obligades a instar concurs de creditors per no disposar encara de recursos suficients per a reequilibrar els seus balanços.  

És cert que l’impacte econòmic de la pandèmia s’ha rebaixat considerablement amb la recuperació de l’activitat habitual, però actualment la guerra d’Ucraïna ha generat una forta inflació, sobretot en els preus de l’energia, que ha ralentitzat de manera significativa la recuperació econòmica del teixit empresarial espanyol.  

Tot això farà que, previsiblement, es produeixi una allau de sol·licituds de concurs de creditors en els pròxims dos mesos que pot arribar a col·lapsar els Jutjats Mercantils, la qual cosa portarà aparellat l’allargament sine die dels procediments concursals.  

Creixement de la morositat 

Durant el període de vigència de la suspensió de l’obligació d’instar concurs de creditors, moltes empreses han anat aprofitant les diverses ajudes aprovades per la COVID-19 si bé, moltes no han aconseguit redreçar la situació i  millorar la seva situació econòmica per evitar el concurs.  

Això provocarà que un gran nombre d’empreses espanyoles no disposin dels actius suficients per a fer front als seus deutes i que es produeixin molts impagaments, la qual cosa farà pujar considerablement la taxa de morositat.  

Reforma de la Llei Concursal 

Fa mesos es va fer públic que la intenció del Govern espanyol era aprovar una reforma de la Llei Concursal abans del 30 de juny de 2022 per evitar haver de prorrogar altra vegada la moratòria concursal, com s’ha vingut fent durant més de 2 anys, i frenar l’allau de sol·licituds de concurs de creditors i el possible col·lapse dels Jutjats mercantils.  

Actualment, la reforma segueix en tràmit parlamentari i a falta d’una setmana pel fi de la moratòria, no hi ha notícies ni sobre l’aprovació d’aquesta reforma ni sobre una possible pròrroga de la mesura. Per tant, sembla inevitable que el 30 de juny es desencadeni l’allau de concursos, produint un col·lapse dels jutjats i un augment important de la morositat.  

Per tot això, pot ser interessant que les empreses en situació d’insolvència comencin a estudiar la possibilitat d’acollir-se a algun dels mecanismes preconcursals  previstos legalment, que boren la via d’acords extrajudicials de pagament o de refinançament o bé, directament de concurs. No presentar concurs o preconcurs en un termini de dos mesos des de 30 de juny pot implicar responsabilitat personal de l’administrador. 

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació