Menu Close

Administratiu

Som especialistes en licitacions i concessions administratives. Comptem amb un equip d’advocats amb experiència contrastada en la gestió i planificació estratègica de concessions administratives, i en l’assessorament i defensa dels interessos dels nostres clients en les seves relacions amb l’Administració Pública.

Servei

Dret Administratiu

 • Renovació de concessions.
 • Realització d’estudis econòmics financers per a la sol·licitud de noves concessions.
 • Planteig global de tota la operació a nivell d’explotació de la concessió: IBI, IVA , Impost de Societats per optimitzar el cost fiscal. Planificació fiscal de totes les operacions.
 • Assessorament, coordinació i tramitació de procediments administratius davant de l’Administració estatal, autonòmica o local o altres organismes públics.
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.
 • Formulació de recursos administratius.
 • Tramitació i defensa de procediments sancionadors incoats per diferents administracions.
 • Recursos contenciosos administratius.
 • Assessorament en la constitució d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions públiques i societats mercantils de capital públic.
 • Assessorament jurídic, mercantil, laboral i fiscal d’ens públics.
 • Assessorament sobre plantejaments urbanístics i sistemes d’actuació urbanística.
 • Tramitació d’expedients cadastrals.
 • Emissió d’informes i dictàmens sobre qüestions jurídiques controvertides.

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació